Όροι Χρήσης - Αποποίηση Ευθύνης

Οι προγνώσεις που μεταδίδονται μέσω του παρόντος ιστοχώρου παράγονται με βάση τις πιο πρόσφατες και κατά το δυνατό ευρύτερα αποδεκτές μεθοδολογίες πρόγνωσης καιρού στο χώρο της επιστημονικής κοινότητας.

Ωστόσο, παρά τις συνεχείς βελτιώσεις που γίνονται στον τομέα της μετεωρολογίας και της πρόγνωσης καιρού, οι προγνώσεις εμπεριέχουν πάντα σφάλματα αβεβαιότητας και αποκλίσεις από τις παρατηρούμενες πραγματικές τιμές. Ο επισκέπτης πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη του την πιθανότητα λανθασμένης πρόγνωσης.

 • Ο επισκέπτης του παρόντος κόμβου αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται γίνεται με δική του ευθύνη. Η ομάδα του weather.gr δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που διατίθενται είναι πάντα σωστές.
 • Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε σφάλμα στο περιεχόμενο, ή έλλειψη πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των πληροφοριών.
 • Σε καμία περίπτωση η ομάδα του weather.gr ή οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται στην παροχή πληροφοριών από και προς τον κόμβο αυτό έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του κόμβου. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών και των υπηρεσιών που διατίθενται στον κόμβο.
 • Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του κόμβου αυτού συνιστούν πρωτογενές υλικό, και είναι ιδιοκτησία της ομάδας weather.gr.
 • Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του κόμβου διατίθενται ελεύθερα για προσωπική ή εμπορική χρήση με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:
  • Μπορεί να γίνεται ελεύθερα αναπαραγωγή ή αναμετάδοση της πληροφορίας που διατίθεται από τον ιστοχώρο αυτό, με όποια μορφή και αν αυτή διατίθεται (κείμενο, υπερσύνδεσμο, εικόνα, ήχο, video, κλπ.) με απλή αποδεδειγμένη εξουσιοδότηση του χρήστη γραπτή ή ηλεκτρονική και με μοναδική υποχρέωση του χρήστη την σε κάθε περίπτωση αναφορά στην πρωτογενή πηγή, δηλαδή στον παρόντα ιστοχώρο www.weather.gr.
  • Οι υπηρεσίες που παρέχονται ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα πελατών του weather.gr. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί πως δέχεται να δημοσιεύει μαζί με την εκάστοτε υπηρεσία τα αντίστοιχα διαφημιστικά μηνύματα χωρίς να αξιώνει καμία απολύτως αμοιβή από αυτά.
  • Η δέσμευση της αναφοράς στην πηγή ισχύει και δεσμεύει αναδρομικά όλους όσους καθίστανται παραλήπτες, αναπαραγωγείς ή αναμεταδότες της πληροφορίας μέσω τρίτων.
  • Καμία άλλη δέσμευση υφίσταται από την πλευρά του χρήστη ή του αναπαραγωγέα, ή του αναμεταδώτη, πλην της απλής αναφοράς στην πρωτογενή πηγή των δεδομένων.
  • Ειδικότερα, προκειμένου για την αναμετάδοση της πληροφορίας μέσω τρίτου διαδικτυακού τόπου, ο διαχειριστής του θα πρέπει να ενσωματώνει σε προφανές σημείο υπερσύνδεσμο στον πρωτογενή ιστοχώρο www.weather.gr Η μετάδοση του περιεχομένου μέσω απλού γραπτού κειμένου ή αρχείου ήχου θα πρέπει να γίνεται αυτούσια όπως αυτή παρέχεται από το αυτόματο σύστημα του παρόντος ιστοχώρου και σε κάθε περίπτωση να φέρει την επιγραφή ή την εκφορά "Η πρόγνωση του καιρού είναι μια προσφορά του www.weather.gr". Η αναπαραγωγή της πρόγνωσης μέσω των video πρόγνωσης θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκειά του να προβάλει σε εμφανές σημείο την αναφορά: "Μία προσφορά του www.weather.gr".
  • Για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, μπορεί να ζητηθεί η παροχή προσωπικών στοιχείων. Εάν και εφόσον ζητηθούν και παρασχεθούν προσωπικά στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους λειτουργικής εξυπηρέτησης του χρήστη από το weather.gr και δεν παρέχονται σε τρίτους.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Στο weather.gr ενδέχεται να προβάλλονται αυτόματα επικαιροποοιούμενοι μεμονωμένοι σύνδεσμοι ή λίστες συνδέσμων προς εξωτερικές πηγές δεδομένων (εικόνας, ήχου, video, κειμένου, μετρήσεων, webcams, παρατηρήσεων, κλπ) διαθέσιμων στο διαδίκτυο. Tο weather.gr με κανένα τρόπο δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και το περιεχόμενο των εικόνων-συνδέσμων, την ορθότητα και την ισχύ των ίδιων των συνδέσμων και του περιεχομένου των ιστοχώρων στους οποίους αυτοί παραπέμπουν.

Οι σύνδεσμοι συνιστούν αποκλειστικά και μόνο συγκεντρωτικές παραπομπές σε πηγές και όχι πρωτογενές υλικό του weather.gr. Οι εικόνες των συνδέσμων, οι ίδιοι οι σύνδεσμοι και το περιεχόμενο των ιστοχώρων στους οποίους αυτοί παραπέμπουν δεν αποτελούν ιδιοκτησία του weather.gr. Η παρατήρηση και χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ενδεχόμενη αναφορά από τρίτους σε τέτοιου είδους πληροφορία ή και αναπαραγωγή της γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη τους.

Οι ιστοχώροι των συνδέσμων αλλά και οι ίδιοι οι σύνδεσμοι ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς και ειδικούς κανόνες πρόσβασης και χρήσης. Το weather.gr λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό σε τέτοιου είδους κανόνες και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρησή τους. Παρόλα αυτά, εξ αιτίας του πλήθους και της συχνότητας με την οποία τα δεδομένα αυτής της μορφής προστίθενται, αφαιρούνται, μεταβάλλονται και επικαιροποιούνται ενδέχεται να προκύψουν περιορισμοί λανθάνοντες έγκαιρης αντιμετώπισης. Οι χρήστες του weather.gr παρακαλούνται να αναφέρουν άμεσα περιπτώσεις δυνητικής προσβολής τέτοιων κανόνων προκειμένου να διασφαλίζεται διαρκώς η ποιότητα των συνδέσμων και ο πλήρης σεβασμός των κανόνων των πηγών.

Διαφημίσεις

Για το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο διαφημιζόμενος. Το weather.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων και των ιστότοπων στους οποίους παραπέμπουν.

Απαγορεύεται η διαφήμιση παράνομων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και πορνογραφικού υλικού. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης ή της ισχύουσας νομοθεσίας, ο διαφημιζόμενος θα διώκεται ποινικά.

Το weather.gr διατηρεί απολύτως το δικαίωμα του να μην δημοσιεύει ή και να διακόψει την προβολή συγκεκριμένων διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την υποχρέωση της αναφοράς του λόγου της διακοπής. Στην περίπτωση προεξόφλησης μη προβληθέντος μηνύματος, το εναπομείναν ποσό δεν επιστρέφεται. Η προβολή των μηνυμάτων μπορεί να διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο και για οσοδήποτε χρόνο χωρίς ειδοποίηση.